Klauzula RODO

Administratorem Twoich danych osobowych jest MOD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588962, NIP: 5252637685, REGON: 363093629, kapitał zakładowy 5 000 zł.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku pomyślnego zakończenia procesu rekrutacji, dane będą przetwarzane w celach związanych ze stosunkiem pracy.

Administrator przetwarza dane osobowe:

– w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. Kodeksu Pracy) związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji, a następnie zatrudnienia kandydata, a podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze, tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, natomiast w zakresie przetwarzania danych osobowych niewymaganych przepisami prawa, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda kandydata, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

– podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

– w celu przeprowadzenia weryfikacji kwalifikacji i umiejętności posiadanych przez kandydata oraz ustalenia warunków współpracy, podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

– w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez Administratora, podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie jest obowiązkowe w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (w zakresie hostingu danych), dostawcom systemów informatycznych, a także podmiotom uprawnionym na podstawie obwiązujących przepisów prawa.

Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych osobowych, na których przetwarzanie wyrażono zgodę lub które są przetwarzane na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, do innego administratora danych.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy, że cofnięcie zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane od momentu otrzymania zgłoszenia rekrutacyjnego przez okres maksymalnie 30 dni od zakończenia publikacji ogłoszenia w sprawie rekrutacji. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez Administratora.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) ani organizacji międzynarodowej.

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.

 

 

NASZE ADRESY:

Adres rejestrowy:
Marszałkowska 111,
00-102 Warszawa
Siedziba biura:
Plac Konstytucji 6 lokal 21,
00-550 Warszawa

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU MATERIALITY.PL

Zapoznaj się z naszą „Polityką prywatności”

MATERIALITY jest przedsięwzięciem joint-venture MOD Sp. z o.o. (ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa) oraz EMCG Sp. z o.o. (ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa).

Wszelkie informacje zawarte na stronie www.materiality.pl mają charakter orientacyjny i nie stanowią porad prawnych ani innych form doradztwa. MOD i EMCG nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w niej zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnych porad ekspertów MATERIALITY.

Copyright © 2017 MOD Sp. z o.o. oraz EMCG Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.