Wiedza

FAQ: Najczęściej zadawane pytania

CSRD to skrót od Corporate Sustainability Reporting Directive. CSRD to Dyrektywa UE, która wprowadza ustrukturyzowany i wystandaryzowany obowiązek raportowania zagadnień z obszaru zrównoważonego rozwoju. W pierwszej kolejności obowiązek ten dotyczyć będzie spółek, które już są objęte wymogiem publikacji raportu niefinansowego wynikającego z Dyrektywy NFRD (Non-Financial Reporting Directive) i polskiej Ustawy o Rachunkowości. Więcej o tym, które spółki i od kiedy będą objęte raportowaniem wg CSRD TUTAJ

ESRS to skrót od European Sustainability Reporting Standards (Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju). Dyrektywa CSRD wprowadza ESRS do raportowania niefinansowego, co oznacza, iż spółki nie będą już miały dowolności w wyborze standardów, wg których chcą raportować, tak jak to było do tej pory. Większość spółek wybierała dotychczas standardy GRI Standards, SIN (Standardy Informacji Niefinansowej) lub po prostu raportowała wg zapisów polskiej Ustawy o Rachunkowości Art. 49b. Już dzisiaj wiemy, że raporty za 2024 rok będą musiały być opublikowane w europejskich standardach ESRS. ESRS nie powstały w próżni – są bardzo zbliżone do GRI Standards z października 2021, realizują wytyczne TCFD, posiadają też elementy ze standardów amerykańskich SASB, ale wg naszej oceny są bardzo wymagające i zmuszają spółki do dokładnego i solidnego gromadzenia i przetwarzania danych niefinansowych. W MATERIALITY dostarczamy klientom narzędzia do gromadzenia danych liczbowych już wg wymogów GRI Standards 2021 i ESRS, co gwarantuje dobre przygotowanie do nadchodzących obowiązków. Więcej praktycznych wskazówek o ESRSach znajdziecie w naszym artykule TUTAJ.

TCFD to skrót od Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Są to wytyczne dla spółek – opublikowane pierwszy raz w 2017 roku, wg których powinno się raportować zagadnienia związane ze zmianami klimatu. Jest to zbiór zaleceń wypracowanych przez międzynarodową organizację The Financial Stability Board, który szybko uzyskał przychylność instytucji finansowych, inwestorów oraz innych interesariuszy. Zaraportowanie kwestii klimatycznych zgodnie z wytycznymi TCFD jest nie tylko dobrą praktyką, ale świadczy, o tym, że organizacja zarządza swoim wpływem w zakresie klimatu. Wytyczne TCFD zawierają 11 konkretnych zaleceń (np. opis sposobu, w jaki zarząd i rada nadzorcza nadzorują ryzyka i szanse związane z klimatem albo ujawnianie emisji gazów cieplarnianych w zakresach 1, 2 i 3) podzielonych na 4 bloki tematyczne: ład korporacyjny i system zarządczy, strategia, zarządzanie ryzykiem oraz wskaźniki i cele.

Unijna Taksonomia to pewien rodzaj systematyki definiującej jaka część działalności spółki jest zrównoważona środowiskowo. Taksonomia jest de facto „nakładką analityczną” na sprawozdanie finansowe, dzięki której w raportach za 2021 rok, spółka pokazała jaki odsetek obrotu, CapEx’u i OpEx’u klasyfikuje się do unijnej Taksonomii. W raportach za 2022 rok, spółki będą musiały już nie tylko sklasyfikować swój obrót, CapEx i OpEx, ale też sprawdzić, czy ich działalność spełnia kryteria techniczne Taksonomii. W planach jest również Taksonomia społeczna, która w podobny sposób obejmie zagadnienia praw człowieka.

Aktualnie najpopularniejszymi międzynarodowymi standardami raportowania zrównoważonego rozwoju są GRI Standards. W świecie anglosaskim równie popularne są standardy SASB, które – tak samo jak GRI Standards, podlegają teraz aktualizacji. W Polsce absolutnym minimum jest raportowanie danych niefinansowych zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości Art. 49b, która realizuje zasady Dyrektywy NFRD. Wiele spółek przygotowuje swoje pierwsze raporty niefinansowe w oparciu o Polskie Standardy Informacji Niefinansowych (SIN-y). Najważniejszymi standardami są obecnie ESRS (Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju) wg których raporty spółek (już podchodzących pod NFRD) za 2024 rok będą musiały być przygotowane. W MATERIALITY pracujemy z klientami wg GRI Standard 2021 i już pod ESRS.

W raportowaniu ESG pod hasłem „Emisje CO2” kryją się tak naprawdę emisje kilku gazów cieplarnianych. W MATERIALITY podczas współpracy z klientami edukujemy o tym, co wpływa na zwiększenie lub zredukowanie emisji, liczymy emisje CO2 w zakresie 1, 2 i 3 wg sprawdzonej i uznanej międzynarodowo metodologii GHG Protocole i opracowujemy plany dekarbonizacji.

Dobrze zidentyfikowane i opisane ryzyka klimatyczne to nie tylko wypełnienie wytycznych TCFD, element niezbędny w raportach wg przyszłych standardów ESRS, ale i cenny insight dla spółki, która te ryzyka dodaje następnie do swojego systemu zarządzania, aby być bardziej odporną na to co nas czeka w przyszłości. Badanie ryzyk klimatycznych przeprowadzamy wg własnej, sprawdzonej metodologii, a klient otrzymuje pełen raport z kategoryzacją zidentyfikowanych ryzyk, zagrożeń i szans związanych ze zmianami klimatu.
Gospodarka Obiegu Zamkniętego lub gospodarka cyrkularna, ekonomia cyrkularna – te terminy są używane na zmianę. GOZ dotyczy takich zagadnień jak surowce i materiały, odpady, jakość produktów i usług czy modeli biznesowych promujących odejście od linearnych systemów. Wskaźniki opisowe i liczbowe z zakresu gospodarki cyrkularnej są obecne zarówno w GRI Standards, ESRSach, w Taksonomii i nabierają wagi w przejściu na działalność zrównoważoną środowiskowo. GOZ jest ważnym obszarem ESG w Europejskim Zielonym Ładzie.

Badanie istotności ESG – tak samo jak w rachunkowości, definiuje co spółka powinna raportować. Takie badanie powinna przeprowadzić każda większa organizacja, a wyniki takiej analizy będą wykorzystane podczas prac nad raportem czy nad strategią ESG. Ważne: o ile do tej pory w standardach GRI spółki pokazywały matrycę istotność, na której wskazana była istotność danego tematu ESG z punktu widzenia interesariuszy zewnętrznych oraz z punktu widzenia samej organizacji, tak teraz zaktualizowane GRI Standards i przyszłe ESRS’y wprowadzają zasadę podwójnej istotności. Zasada podwójnej istotności (tzw. Double materiality principle) wprowadza nową definicję i nowe parametry istotności zagadnień ESG dla spółki – badamy jaki jest negatywny wpływ spółki na środowisko i ludzi oraz jak zagadnienia ESG wpływają na firmę. Przeprowadzenie badania istotności jest wymogiem zapisanym w standardach GRI Standards 2021 i ESRS’ach. W MATERIALITY przeprowadzamy badania istotności dla klientów już wg nowych wytycznych GRI Standards 2021 i ESRS.

To skrót od Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Jest to Unijna Dyrektywa w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, która jest aktualnie procedowana. Dokument ten będzie nakładał na spółki obowiązek zarządzania ryzykiem środowiskowym i społecznym zarówno w łańcuchu dostaw, jak i w całym swoim łańcuchu wartości. Oznacza to, iż spółki będą odpowiedzialne za to co się dzieje u dostawców i podwykonawców. Więcej o tym które spółki i od kiedy będą objęte tymi przepisami TUTAJ.

NASZE ADRESY:
Adres rejestrowy:
Grzybowska 5A,
00-132 Warszawa
Siedziba biura:
Aleje Jerozolimskie 101 lokal 7,
02-011 Warszawa
Tel. kontaktowy: +48 797-865-588
Adres e-mail: kontakt@materiality.pl

MATERIALITY Sp. z o.o.,
ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU MATERIALITY.PL
Zapoznaj się z naszą „Polityką prywatności”

FAQ: „Najczęściej zadawane pytania”

Wszelkie informacje zawarte na stronie www.materiality.pl mają charakter orientacyjny i nie stanowią porad prawnych ani innych form doradztwa. MATERIALITY nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w niej zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnych porad ekspertów MATERIALITY.