Zarządzanie w kryzysie klimatycznym

Każda spółka wpływa bezpośrednio lub pośrednio (w ramach swojego łańcucha wartości) na klimat. Każda spółka podlega także wpływom zmian klimatu na nią samą, na jej łańcuch wartości i na jej otoczenie. Świadomość tych relacji i odpowiednie zarządzanie nimi może stanowić “być albo nie być” spółki w perspektywie najbliższych lat.

Część opisanych niżej usług jest wprost odpowiedzią na oczekiwania inwestorów i unijnego regulatora. Część z kolei pomaga zarządowi zidentyfikować, na jakie ryzyka spółka będzie narażona w najbliższej przyszłości, jakie szanse może wykorzystać oraz jakie zmiany w modelu biznesowym należy przewidzieć, by spółka była bardziej odporna w przyszłości.

Co robimy w zakresie zarządzania wzajemnym wpływem spółki i zmian klimatu?

Identyfikacja ryzyk i szans związanych ze zmianami klimatu

Przeprowadzamy analizę działalności operacyjnej spółki i jej łańcucha wartości w celu identyfikacji ryzyk i szans należących do dwóch głównych kategorii:

  • ryzyka i szanse fizyczne (zarówno dotyczące nagłych zjawisk pogodowych, jak też chroniczne, wynikające ze zmian klimatu w średnim i długim okresie)
  • ryzyka i szanse związane z przejściem (tzw. transition risks & opportunities, czyli pochodne nowych wymogów regulatora, zmian prawnych, polityk publicznych, zmian rynkowych i społecznych)

Zidentyfikowane ryzyka i szanse związane ze zmianami klimatu są prezentowane w formie mapy. Usługa może być wzbogacona poprzez rozszerzenie aktualnego systemu zarządzania ryzykami spółki o zagadnienia dot. zmian klimatu.

Raportowanie emisji gazów cieplarnianych

Zarówno inwestorzy (poprzez rekomendacje Task Force on Climate-related Financial Disclosures), jak i regulator (w ramach Wytycznych Komisji Europejskiej) oczekują, że wszystkie spółki będą raportowały emisje gazów cieplarnianych w pełni, tj. we wszystkich trzech zakresach (Scope 1, 2 i 3). Wspieramy spółki w całym procesie przygotowania, zbierania danych i kalkulacji emisji. Stosujemy standard GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard lub ISO 14064-1:2018. Kalkulacja emisji w zakresach 1 i 2 może być usługą jednorazową lub cykliczną. Kalkulacja emisji w zakresie 3, tj. w całym łańcuchu wartości spółki, jest z kolei procesem zaczynającym się od mapowania łańcucha wartości i stopniowego udoskonalania dokładności pozyskiwanych danych w dłuższym horyzoncie czasu.

Analizy scenariuszowe

W ramach analiz scenariuszowych badamy odporność modelu biznesowego spółki i jej strategii na czynniki zewnętrzne w różnych wybranych i określonych scenariuszach zmian klimatu. Analizy te są narzędziem, którego wykorzystania oczekują od zarządów spółek zarówno inwestorzy (rekomendacje TCFD), jak i regulator (Wytyczne KE). Efektem przeprowadzonych przez nas analiz scenariuszowych jest komplet danych, informacji i rekomendacji dla zarządu spółki, które mogą być wykorzystane przy podejmowaniu decyzji strategicznych.

Polityki i strategie klimatyczne

Zgromadzenie nawet najdokładniejszych informacji o ryzykach i szansach związanych z klimatem oraz danych na temat emisji gazów cieplarnianych jest pierwszym krokiem do opracowania polityki lub strategii spółki wobec zmian klimatu. Tego typu plany działań są już dziś wymagane przez większość właścicieli i zarządzających aktywami, którzy swoje decyzje inwestycyjne podejmują w oparciu m.in. o to, w jakim stopniu spółka będzie realizowała cele publicznych polityk klimatycznych (np. Porozumienia Paryskiego). Współpracując z zarządami spółek wspieramy decydentów w określeniu celów, dostosowaniu ich do warunków spółki, branży i otoczenia zewnętrznego, doborze właściwych narzędzi realizacji i pomagamy monitorować stan realizacji strategii.

NASZE ADRESY:
Adres rejestrowy:
Grzybowska 5A,
00-132 Warszawa
Siedziba biura:
Aleje Jerozolimskie 101 lokal 7,
02-011 Warszawa
Tel. kontaktowy: +48 797-865-588
Adres e-mail: kontakt@materiality.pl

MATERIALITY Sp. z o.o.,
ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU MATERIALITY.PL
Zapoznaj się z naszą „Polityką prywatności”

FAQ: „Najczęściej zadawane pytania”

Wszelkie informacje zawarte na stronie www.materiality.pl mają charakter orientacyjny i nie stanowią porad prawnych ani innych form doradztwa. MATERIALITY nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w niej zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnych porad ekspertów MATERIALITY.